Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Article

Any 1996

Imprimir    Recomanar article
Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
Paraules clau Paraules clau
Economia catalana (535)
43 lectures d'aquest article
13 impressions d'aquest article
Noves tecnologies i empresa a Catalunya"Cal mantenir l'esforç i entrar en els processos de millora contínua, que ens situïn en posicions capdavanteres en relació amb les empreses competidores d'arreu del món"

Miquel Barceló
Doctor enginyer industrial

Vivim un moment històric de canvi accelerat, basat en l'aplicació de la tecnologia i ia innovació dels processos productius i serveis relacionats, que està tenint importants conseqüències econòmiques, socials i culturals. Aquest procés se situa en un marc global i es basa en la informació assimilada per les persones i les organitzacions, o sigui en el saber, en el coneixement. El saber es converteix en el factor principal de la producció, més enllà dels factors clàssics capital i treball, que determina la capacitat de competir per part de persones, organitzacions i països.

Les persones, organitzacions i països que no són capaços de seguir el ritme que marca aquesta revolució es veuen marginats del procés, que segueix el seu canvi implacable. Les persones es queden fora del sistema productiu, sense ingressos. Les organitzacions entren en crisi i són expulsades per altres organitzacions més eficients. Els països s'empobreixen progressivament. Per contra, persones, organitzacions i països que segueixen el procés de canvi pugen al carro del progrés material. S'accentua la dualització de les societats i les diferències entre països rics i països pobres.

Fa cinquanta anys, en els països industrials la majoria dels treballadors eren especialistes dedicats a produir o a transportar objectes físics. Cap a l'any 90 aquests treballadors representaven un 20% del total de la població ocupada. Es considera que cap a l'any 2010 representaran menys del 10%. En aquestes condicions, la millora de la productivitat i la competitivitat empresarial depèn del que P. Druker anomena "l'aplicació del saber al saber". És a dir, com millorar la gestió de les organitzacions —privades i públiques—, sobretot de les basades en personal qualificat i les dels serveis, que representen la major part del personal ocupat.

La referida Revolució del Coneixement està provocant canvis radicals en les organitzacions empresarials, que, en general, es caracteritzen per alguns dels elements que segueixen:

—Totes les empreses, però sobretot les grans, estan reduint les seves estructures centrals (downsizing), aplanant els organigrames i contractant fora tot el que no forma part del seu nucli estratègic. L'empresa tancada i autosuficient es converteix en empresa-xarxa (net-working) amb proveïdors i clients, i també amb serveis externs i empreses competidores. Es constitueixen xarxes de cooperació, que porten a un concepte d'empresa virtual basada en la lògica del projecte, o del producte-mercat, que modifica radicalment les estratègies empresarials basades en les àrees funcionals.

—Les empreses passen de ser organitzades a partir de funcions a ser-ho a partir dels processos relacionats amb l'activitat productiva, passant d'una gestió vertical a una d'horitzontal i per processos.

—Les empreses també implanten tecnologies i metodologies per incrementar la productivitat per la via de la reducció de costos.

—Les empreses adopten estructures organitzatives i programes que afavoreixen l'autoaprenentatge permanent com a element bàsic per intentar incrementar l'estoc de coneixements del personal. El factor humà és l'element clau perquè d'ell en depèn tota la resta.

—La cultura del canvi i de la millora contínua s'imposa i impregna el món de l'empresa moderna, potenciant la capacitat d'iniciativa individual (enpowerment) i fent de cada persona el seu propi empresari-emprenedor capaç de treballar en equip i d'internalitzar els valors de l'organització. L'empresa taylorista jerarquitzada, basada en la divisió del treball, ha passat a la història com una relíquia de les societats industrials. La Revolució del Coneixement aporta unes noves formes i uns nous valors basats en els elements anteriors.

L'empresa catalana ha fet un gran esforç d'adaptació al canvi, incorporant noves tecnologies al procés productiu, introduint noves tècniques de gestió basades en la millora de la qualitat, contractant personal qualificat i formant el personal de la plantilla. Però els competidors han fet un esforç semblant o superior, per la qual cosa que ens trobem en una posició similar. Cal mantenir l'esforç i entrar en els processos de millora contínua, que ens situïn en posicions capdavanteres en relació amb les empreses competidores d'arreu del món.

Es podrien sintetitzar els objectius a assolir durant els propers anys, que tenen relació amb els punts febles de l'empresa catalana des d'una perspectiva internacional:

Ir. Cal insistir en la millora de processos i en la innovació de producte, basades en la implantació de sistemes de gestió total de la qualitat (el model europeu EFQM és una bona referència de treball).

2n. Cal implicar-se amb altres empreses per donar solució a problemes que superen les capacitats individuals. La col·laboració activa amb centres tecnològics és una via necessària per competir a nivell internacional.

3r. L'administració pública ha de donar suport a les iniciatives anteriors, des de l'aplicació del principi de subsidiarietat i assignant els recursos necessaris a aquestes finalitats.

De la mateixa manera que els nostres avantpassats es varen adaptar a la Revolució Industrial, nosaltres hem d'afrontar l'actual Revolució del Coneixement. Ho haurem de fer entre tots.